Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:33

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⵉⵣⵍⵣⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,2 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵍⵓⵎ ⵏ ⵔⵉⵛⵀⵜⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵖⴼ 19ⵀ45 ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴳ, ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵄⵚⴽⵕ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵚⵟⵕⵓⵏⵓⵎⵉ (ⵛⵔⴰⴰⴳ).  ⵟⵉⵎⵉⴹⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵄⴷⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵛⵀⴰⴱⴰⴱ ⴰⵓⵔⵙ ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ (ⵛⴰⴱ) ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵓⴽⵔ-ⴰⵙ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⵔ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ 548 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵛⵎⵓⵍ, ⵟⵏⵢⵢⵜ ⵍⵄⴰⴱⴷ ⴷ ⵟⵖⵔⵖⴰⵔ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ…
ⵟⴰⵎⵏⵖⵙⵟ – ⴰⵙⴳⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵖⴼ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⴰⵛⵇⵉⵕⵕⵡ ⵢⵜⵜⵡⵔⵊⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ.   ⵉⵙⵡⵉ-ⵢⴰⴳⵉ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⵕⵊⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ…
ⵟⴰⵖⵔⴹⴰⵢⵟ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ 10 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⵥⵔⵉⴳⵜ ⵟⵉⵙ 14 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 26 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷ 1 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴽⵣⵉⵣⵡⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵖⵔⴰ ⵟⵉⵙ 7 ⵏ ⵟⴰⵎⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵡⴰⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵅⵍⴹⵏ, ⵉⵎⵉ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ⵓⵎⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 8 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 24 ⴷ 28 ⵟⵓⴱⵕ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ.  …
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 533 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⴳⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⴹⵍ (ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ), ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⵎⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵢⵖⵔⵎ-ⴰ.   ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⴱⵥⵏ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ (ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ 113 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵓⴷ ⴷ 5023 ⵏ ⵜⵇⵔⴹⴰⵙⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ 4042 ⵏ ⵜⵉⴷ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ…
banner-aps