Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵟ– ⴰⴼⴼⵓⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵥⵣⵉⴱⴰⵏ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ…
ⴰⴹⵔⴰⵔ– ⴹ ⵜⵉⵎⵉⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵔⵔⵡⵉⴱⴰ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ (ⵍⴽⵉⴼ) ⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ (ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500) ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, 1288 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵖⵔⵖⴰⵔ, ⵍⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵟⵖⴰⵏⵉⵎⵉⵏ (ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ) ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ. ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⴼⵀⵎⵏ…
ⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⵊ – ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ, ⴱⵓⵔⵊ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⵊ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⵎⵓⵛⵜⴰⵔⴽⵜ ⵉⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵉ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵣⵉⵣⴰⵏ 30ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ 100 ⴳ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  - ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ, ⵚⴹⵉⴼ ⴷ ⵙⵓⴳ-ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⴽⵜⴰⵛⴼⵏ ⵜⵉⵡⵔⵛⵜⵜ ⵏ ⵓⵅⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴽⵔⵜⵓⵛ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⴱⴰⵀ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵙⵖⵔ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ-ⴰⵢⴰ.  …
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 829 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵙⴳ 5 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵖⵔ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.   759 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ– ⴹ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⴹⵉⵜⴰⵍ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ « ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ »…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  - ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ 3 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 316 ⵏ ⵜⵃⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵀⵍⵡⵙ ⴷⴳ ⵉ ⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰⵜ ⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏⵜ ⴷⴳ…
banner-aps