Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 8.000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵇ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵓⵇⴱⵍ 2017 ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙ 23 ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵓⵡⴰⵍⵉ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵜⵉⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ, ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵍⵡⵉ, « ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ » ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⴱⵥ ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ-ⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴷ 35 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 2,25 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ…
ⵎⵙⵉⵍⴰ– ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 1.474 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵓⵓⴷⵉⴰⴼ (130 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ) ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.   ⵃⴷⵕⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ…
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴷⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵜ, 1320 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ 4 ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴽⵍⴰⵙ ⵜⵓⴷⵖⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⴰⵍⴳⵔⵉ-2, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵚⴳⴳⵎⵏ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⵅⵚⵔⵏ-ⵜⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.   ⴰⵚⴳⴳⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉ…
ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ– ⵟⵙⵙⴷⵔⵎ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵍⴹⵉⵣⴰⵜ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ 7 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.…
ⵟⵟⴰⵔⴼ– ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ (1925-1961), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵟⵟⴰⵔⴼ, ⵙ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴷⵀⵍ ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.   ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵡⵣⵡⵍ ⵏ « ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ…
ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ – ⵟⵙⴼⵓⴳⵍ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ ⴱⵓⵓⴱⴽⵓⵔ ⴱⵓⵓⵀⴰⵙⵙⵓⵓⵏ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵍⴼⵉⵏⴳⴰ ⴷⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 1957.   ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ…
ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 17,346 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵟⵟⴼⵏ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.…
banner-aps