Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴱⴳⴰⵢⵜ: ⵎⴷⵍⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵡⴳⵏⵉ ⵏ ⵙⵉⵀⵍ (ⵉⴱⵕⴱⴰⵛⵏ) ⴰⴳⵓⴷⵓ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ
mardi, 06 février 2018 14:38

ⴱⴳⴰⵢⵜ: ⵎⴷⵍⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵡⴳⵏⵉ ⵏ ⵙⵉⵀⵍ (ⵉⴱⵕⴱⴰⵛⵏ) ⴰⴳⵓⴷⵓ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ

ⴱⴳⴰⵢⵟ– ⵎⴷⵍⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⵡⴳⵏⵉ ⵏ ⵙⵉⵀⵍ, ⴷⴳ ⵢⵉⴱⵕⴱⴰⵛⵏ (75 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴳⵓⴷⵓ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵛⵜⴽⵉⵏ ⵖⴼ ⵍⵎⴰⴹⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ ⴰⵎⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⴰⵎⴰ ⵖⴼ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵔⴳⵍⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵢⵖⵔⵎ-ⴰ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ǧǧⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ. ⴹ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵎⵉ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵎⴱⴰⴱⴱⵏⵜ-ⴷ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⴷ-ⵓⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵜⵏⵜ-ⵢⴽⴽⵙⵏ.
 
« ⵟⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖ, ⵜⵔⵏⴰ ⵜⴽⵎⵎⵍ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵀⵎⴰⵏ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵡⴰⵔ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵜⴰⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ-ⴰ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⴰⴹⵔⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵙ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔ ⵔⵔⵉⵃⴰ, ⴰⵡⵡⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵎⵙ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵓⵙ-ⴰ, ⵅⵍⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵛⵛⵓⵕⵏⵜ, ⵉⵖⵣⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵇⵇⵍⵏ ⵓⵎⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵇⵇⵓⵔⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵔⵉⵏ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴳⴳⵜⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵇⵇⵍ ⵡⴰⵢⴰ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴰⵡⴰⵔ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵇⵇⵍⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⴱⵖⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴳⵓⴷⵓ ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵃⵡⴰⵊⵏ ⴰⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵚⴳⴳⵎ ⵏⵖ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵜⵡⵡⵍ ⵏ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ.
 
ⴰⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴽⴼⵓⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵙⴰⴷⴷⴽ ⴰⴽⵔⵓⵓⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵃⵓⵍⴼⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵓⴷⵓ-ⴰ ⵓⵔ ⵉⵚⵃⵃⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⵙⵙⵡⵄⴰⵕ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ.
 
ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⵣⵎⵔ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⵡⵍⵏ ⴰⴳⵓⴷⵓ-ⴰ ⵅⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵉⴳⵍⵍⵓ ⴰⵔⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵍⵎⴰⴹⵔⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵢ ⵉⵇⵔⴱⵏ ⵖⵔ-ⵙ.
Lu: 34 fois
banner-aps