Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ-ⴱⵓⴳⵣⵣⵓⵍ (ⵍⵎⴷⵢⵢⴰ) ⴰⴷ ⵢⵡⵊⴷ ⴷⴳ ⵛⵜⵎⴱⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ
mardi, 06 février 2018 14:21

ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ-ⴱⵓⴳⵣⵣⵓⵍ (ⵍⵎⴷⵢⵢⴰ) ⴰⴷ ⵢⵡⵊⴷ ⴷⴳ ⵛⵜⵎⴱⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ

ⵎⵙⵉⵍⴰ– ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⵖⵔ ⴱⵓⴳⵣⵣⵓⵍ (ⵍⵎⴷⵢⵢⴰ) ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ 151 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵡⵊⴷ ⴷⴳ ⵛⵜⵎⴱⵕ ⵏ 2018, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ.
 
« ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⵜⵉⵍⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵢⵎⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵔⴹⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴹⴹⴼⵏ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵔⵎⵓⴷ ⴰⵢⵖⴼ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽ ⵡⴱⵔⵉⴷ-ⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵎⵉ ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴽⵓⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵓⵜⵉ-ⵙⴰⵢⴰⵀ.
 
ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵍⵣⴰⵣⵏ ⴷ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴳⴰⵔ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⵖⴰⵏ-ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.
 
ⵟⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⵜⵙⴼⴰⵢⴷⵉ-ⴷ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010, ⵙⴳ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵜⵔⴻⵔ ⵏ 800 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ « ⵓⵣⵔⵉⴼ », ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵃⵡⵉⵊ ⴰⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 60 ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵢⴰ ⵢⵃⵡⴰⵊ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵅⵍⵍⵚ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵏⵀⴰⵕ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴱⴷⵓ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⵍⵍⵚⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵎⵄⵇⵓⵍ ».
 
ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴽⵓⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⵓⵓⵜⵉ-ⵙⴰⵢⴰⵀ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⴳⴰⵥⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⵙⴼⵀⵎⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵖⴼ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵃǧⵍ-ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴷ ⵎⵙⵉⵍⴰ-ǧⵍⴼⴰ.
 
ⵟⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵖⴼ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵥⵥⵓⵏⵥⵓ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵃⵉⵍⵍⵇ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵉⵙⴰ.
 
Lu: 29 fois
banner-aps