Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⵢⵙⵙⴰⴷⴼ-ⴷ 33 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
lundi, 05 février 2018 13:48

ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⵢⵙⵙⴰⴷⴼ-ⴷ 33 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵙⵉⴹⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ – ⵢⵙⵙⴰⴷⴼ-ⴷ ⵡⵟⵔⴰⵎⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ, 33 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⵔⵔⴱⵃ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ-ⴰ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵙⵜⵔⴰⵎ, ⵒⵉⵔⵔⵉⵛⴽ ⵒⵓⵉⵔⵉⵔ. 
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵙⵜⵔⴰⵎ ⴰⵏⵛⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵉ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ.
 
ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⵀⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⴷⵉⴼ ⴰⵏⵛⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ 6 ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵖⵍⵍⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵒⵓⵉⵔⵉⵔ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵔⵔⴱⵃ-ⴰ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⵢⵎⴳⵉⵢⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴰⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ-ⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴰⵎ ⵢⵙⴱⵉⵟⴰⵔⵏ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵜⵍⵀⴰ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵒⴰⵜⵔⵉⵛⴽ ⵛⵓⵓⵔⵜⴰⵓⴷⵓⵏⵙ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉⵎⵉ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 2017 ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴽⴰⵏ, ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴽⴱⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⵙ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 40.000 ⵏ ⵢⵙⵎⵉⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ.
 
ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⴷⴳ ⵙⵔⴰⵎ, ⵔⵢⴰⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴼⴰⵉⵎ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵇⴷⴰⵛⵏ, ⵖⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⵓⵡⴹ ⵖⵔ 22, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴽⵓⴷ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵉⴱⴷⴷⵓ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 5:30 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵢⵜⵜⴼⴰⴽⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 10:00 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ. 5.500 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵙ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵣⴷⵉ.
 
ⵃⴷⵕⵏ, ⴷⴳ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⵓⴳⵓⵔⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵎⵏⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴷⵖⴰⵍ.
Lu: 35 fois
banner-aps