Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:27

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⴷ ⵛⵛⵄⴱⴰ
vendredi, 02 février 2018 17:45

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⴷ ⵛⵛⵄⴱⴰ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴹⵔⵉⵎ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵛⵛⵄⴱⴰ, ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⴹⵊⵎⴰⵉ ⴱⵓⵓⵎⴰⴰⵔⴰⴼ.
 
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵛⵀⴷⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵛⴼⴰⵏ ⵖⴼ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵖⵓⵣⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰ ⵡⴰⵏⵓ-ⵏⵏⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 27 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵍⵇⵢ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵚⵃⵃⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⴽⴼⵍⵏ ⵙⴳ-ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵔⵓ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵓⵙⴹⵉⴼ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ ⵛⵛⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴼⵍ-ⵏⵙⵏ.
 
ⵟⴰⵖⵓⵣⵉ-ⴰ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵎⵉ ⵓⵡⴹⵏ ⵖⵔ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵣⵉ, ⴱⴷⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼⵏ-ⴷ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵖⵙⴰⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵎⴰⴰⵔⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵢⵟⵟⵔⴹⵇⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵀⵔⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵛⴹⴹⵉⴹⵏ ⴷ ⵢⵔⴽⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ, ⴳⴰⵔ 1959 ⴷ 1961, ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴹⴹⴼ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵏⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴼⵉⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵔⵙ, ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⵜⵣⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵜⵜⴱⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⵏⵖⵏ.
 
ⵉⵖⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵏ-ⴰⵡⵢⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵇⴱⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⵏ-ⴰⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵎⴰⴰⵔⴰⴼ.
 
Lu: 52 fois
banner-aps