Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:24

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵊⵉⵊⵍ : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵥⵢⴰⵎⴰ ⵎⵏⵚⵓⵔⵉⵢⴰ
vendredi, 26 janvier 2018 14:47

ⵊⵉⵊⵍ : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵥⵢⴰⵎⴰ ⵎⵏⵚⵓⵔⵉⵢⴰ

ⵊⵉⵊⵍ - ⵍⴷⵉⵏ ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵥⵢⴰⵎⴰ ⵎⵏⵚⵓⵔⵉⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ǧⵉǧⵍ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2017-2018, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⵒⵙ  ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵡⴰⴹ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ.
 
ⵟⵉⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ, ⵔⵣⴰⵏⵜ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵙⴰⵀⵍⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⵏ ⴰⵣⵉⵔⵓⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵍⵍⵓⵓⵜⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⵏ ⴱⵓⵓⴱⵍⵜⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉⵏ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵟⵉⵓⵓⴰⵏ, ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵙⴳ ‘’ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵓⵜⵔ’’ ⵉ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 
ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ǧⵉǧⵍ ‘’ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
Lu: 30 fois
banner-aps