Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ
jeudi, 25 janvier 2018 11:24

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵙⵡⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ.
 
ⴳⴰⵔ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ-ⴰ, 174 ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⵄⴰⵢⴷ, 139 ⴷⴳ ⵎⵔⵢⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ. ⵟⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ-ⴰ ⵜⵙⵙⴱⴳⵙ-ⴷ 250 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵎⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010-2014, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 153,4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⴳⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⴽⵀⴰⵍⴽ ⵙⴰⵢⵓⵓⴷⴰ.
 
79 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ, ⴰⵍⵍⴰⵓⵓⴰ ⴹⵊⴰⵔⵉ.
 
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, 7.700 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ 80%, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 85% ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018.
Lu: 41 fois
banner-aps