Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵎⵉⵍⴰ: ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 16.000 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ
jeudi, 25 janvier 2018 12:19

ⵎⵉⵍⴰ: ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 16.000 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ

ⵎⵉⵍⴰ– ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵕǧⵉⵡⴰ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰ, 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵕⴽⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 15.916 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵃⴰⵜⵎ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ.
 
ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ ⵏ 38 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⵕǧ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵄⴰ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ, ⵜⴷⴷⴰ ⵜⴼⵔⵇⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵎⵉ ⵜⴼⵜⵜⵛ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ-ⴰ, ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⴷⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⵕⴰⵊ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙ. ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⴰⴱⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⵓⵙⴹⵉⴼ.
 
ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵢⵢⵎ ⵙ 23,2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵡⵢⵏ ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵓⵙⵙⴻⵙⵜⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.
Lu: 41 fois
banner-aps