Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ
mercredi, 24 janvier 2018 12:37

ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ-ⴰ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵍⴰⵜ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵖⵔⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵎⵓⵓⵍⴰⵢ.
 
ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵍⴰⵜ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵎⵙⵏⵉ 3.000 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵉ ⵡⵙⵔⴰⴳ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ 9,7 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ. ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 15 ⵏ ⵜⵖⵙⴰⵔ, ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵡⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵏ-ⵏⴰⵙⵔ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵏⵇⴰⵏ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵓⵍⴰⵢ.
 
ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⴰⴷⴰⵖⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵔⵓⴹⵔ-ⴰⵍⵛⵉⴰ/ⴰⵙⵙⵉⴳⵏⵉⴰ ⵍⵛⵏⵓⵔ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵙⵜⵓⵎ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⴷⵓ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵏⵡ 430 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ (ⵉⵎⴰⵜⵡⵉⵍⵏ, ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ) ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ-ⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.
Lu: 35 fois
banner-aps