Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ: ⵜⵉⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ 3000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ
mardi, 26 décembre 2017 13:33

ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ: ⵜⵉⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ 3000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ 3000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 8000 ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ (ⵍⵒⵍ) ⴷ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⵡⵡⴰⵙⴰⵏⵉⵏ (ⵍⵙⵒ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵥⵓⵓⴽⵀ.
 
ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ-ⴰ ⵢⵔⵣⴰ 3000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ 2000 ⴰⴷ ⴰⵡⵢⵏⵜ ⵜⵉⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ, ⵎⴰ ⴷ 1000 ⴰⴷ ⴰⵡⵢⵏⵜ ⵜⵉⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⵡⵡⴰⵙⴰⵏⵉⵏ. ⵟⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ-ⴰ ⵣⴷⵖⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴱⵕⵕⴰⴽⵏ, ⵉⵛⴰⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵢⵀⵜⵓⵜⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵙⴳⵉǧǧⵉ-ⵏⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵍⴻⵍⵍⵉ 13 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⵓⵓⴽⵀ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵔⴰ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⵓⵡⴹ ⵖⵔ 400 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⵟⴰⵔⵏ.
 
ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⴱⵕⵕⴰⴽⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵙⴷⵔⵎⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1400 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵔⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵉⴽⴰⵍⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵔⵔⴰⵏ ⵇⵇⵍⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⵓⵓⴽⵀ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⴹⴼⵔⵏⵜ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵀⵢⵢⴰ-ⴷ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⵙ 24 (ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏⵖ ⵉⵎⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵢⵏ-ⵏⵏⵙ). ⵓⵍⵙⵏ ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⵓⵓⴽⵀ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ « ⵍⵃⵕⵙ », ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⵓⵓⴽⵀ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵙⵙⵣⴷⵖ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⵎⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ, ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⵖ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⵔⵓⵜ.
Lu: 80 fois
banner-aps