Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴰⴷⵔⴰⵔ: ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵍⴰⵎⵕ ⵉ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ ⴰⵏⵥⵔⵓⴼ-ⵏⵏⵙ »
lundi, 25 décembre 2017 19:55

ⴰⴷⵔⴰⵔ: ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵍⴰⵎⵕ ⵉ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ ⴰⵏⵥⵔⵓⴼ-ⵏⵏⵙ »

ⴰⴹⵔⴰⵔ – ⵢⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⵕ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ-ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵉ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ ⴰⵏⵥⵔⵓⴼ-ⵏⵏⵙ ».
 
ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴱⵔⵔⵉⵃ ⵏ « ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵏⵏⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ », ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵃⴷⵕ ⴷⵉⵏ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵓⵓⴰⵢ ⴰⵉⵙⵙⴰ. ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ-ⴰ, ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵍⵓⵕⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵎⵖⵖⵔⵏ.
 
ⴹⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⵏⵜⵍ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵔⵔⴱⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⴷⴷⵓⵃ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵢⵙⵖⵡⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⴰⴷ ⵢǧǧ ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴹⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵓⵓⴰⵢ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴰⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⴳⴰⵔ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵏⵜⵜⴰⴳⵎ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵙⴳ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵜⴰⵚⵀⵢⵓⵏⵉⵜ. »
 
ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ, ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⵔ.
 
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.000 ⵏ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ. ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵔⵣⵓⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⴳⴳⵏ ⵉⵎⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⴹⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.
Lu: 57 fois
banner-aps