Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ
lundi, 25 décembre 2017 10:37

ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ

ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵏⵓⵣⵓⵢⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵜⴼⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.  
 
ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⴰⵡ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ 1ⵓⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⴰⵚⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴹⴹⴼⵏ ⵖⵔ-ⵙⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵜⴽⴰⴱⵙⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ.
 
ⵟⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ-ⴰ ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵙⵏⵓⵣⵓⵢⵏ ⵜⵉⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⴷⵖⴰ,  ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ, ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⴷ ⴹⴹⴼⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 23 ⴷ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
 
ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴷⴷⵉⵏ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ.
Lu: 48 fois
banner-aps