Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:56

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵓⴷⵓⴽⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵖⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ
vendredi, 15 décembre 2017 18:02

ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵓⴷⵓⴽⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵖⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵟⴽⵛⴼ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵜⵙⵄⵄⵓ 103 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ.
 
ⵟⴰⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵉⵇⴷⴷⵎ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵜ ⵔⴰⵎⴷⴰⵏ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ǧⵕǧⵕ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ 35 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴳⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴽⴼⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ǧⵕǧⵕ.
 
ⵟⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵖⵣⴰⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵎⵙⵓⵃⴰⵍ, ⵉⴼⵕⵃⵓⵏⴻⵏ, ⵉⵍⵍⵉⵍⵜⵏ, ⴰⵢⵜ ⵙⵙⵉ ⵢⵓⵙⴼ, ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵙⵉⴼ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵢⵓⵙⴼ, ⴰⵢⵜ ⵡⵄⴱⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵜ ⵔⴰⵎⴷⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵇⴰⵎⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵙⵙⴼⴽⵏⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴼⵍⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ǧⵕǧⵕ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷⵉ ⵙⴰⵉⴷ ⵔⴰⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵏ ⵟⵎⵍⵢⴰⵏⵜ, ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵕⵙⵜⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵙⵙⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵏⵥⴰⵔ ⴷⴳ ǧⵕǧⵕ ⵜⵓⵡⴹ ⵖⵔ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵎⴽⵓⵥⵏ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵜⴰⴽⴰⵕⵙⵜⵉⵜ ⵜⵡⵜ ⵙⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵖⵔ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵖⵣⵣⵉⴼⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵛⵍⵍⴰⴹⵏ (ⴷⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ) ⵖⵔ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵊⵄⴱⵓⴱ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵄⴰ ⴳⴰⵔ 5 ⴷ 10 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵀⵔⵉ.
 
ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵎⴰⵍⴽ ⴰⴱⴷⵙⵍⴰⵎ, ⵖⴼ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵍⵍⴰⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵜⴰⴽⴰⵕⵙⵜⵉⵜ ⵏ ǧⵕǧⵕ (ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ), ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵍⴽ ⴰⴱⴷⵙⵍⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴼⵣⴰ ⵏ ǧⵕǧⵕ ⵓⵔ ⵎⵖⵖⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵊⵎⵄ ⴰⵏⵛⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ, ⴰⵎⴹⴰⵏ-ⴰ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⴹⵓ ⵖⴼ 100. 
Lu: 21 fois
banner-aps