Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:01

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵣⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵟⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵍⴷ ⴼⴰⵢⵜ
jeudi, 14 décembre 2017 20:02

ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵣⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵟⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵍⴷ ⴼⴰⵢⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵣⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵙⵙⵉⵀⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵟⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵍⴷ ⴼⴰⵢⵜ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ) ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵍⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴳⵔ ⵏ ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ.
 
ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵍⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵟⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴳⵔ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⵣⵎ ⴰⴳⵣⴰⵎ ⵏ’’ⵍⴰⵄⴹⵉⵍ’’ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⵢⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ 19 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 22 ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵡⵉ ‘’ⵟⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ 1500 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⵟⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ 100, ⵏ 200 ⴰⴽⴽⴷ 170 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴰⴹⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵢⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⵢⵜ’’ ⴰⴽⴽⴷ ‘’ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵔⴰ 1 ⴰⴽⴽⴷ 2, ⴰⵍⵉⵓⵓⴰ ⴼⵓⴷⵉⵍ, ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴷ 31 ⵏ ⵟⴷⵡⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⴽⴷⴷⴰⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ.
Lu: 17 fois
banner-aps