Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:01

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⴰⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ: ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.400 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ
mercredi, 13 décembre 2017 17:27

ⴰⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ: ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.400 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ

ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⴽⴽⵙⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ, 7.436 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ 12 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ (ⵉ ⵢⵉⵡⵏ) ⵏ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵍⴳⵔⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴱⵍⴰⵏⵜ.
 
ⵟⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ-ⴰ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴷ ⴰⵃⵣⵣⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵄⵢⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⵓⵏⴰⵍⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵜⵉⵖⴼⵜ ⵏ ⵡⵎⵃⴰⵇ ⵏ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵎⴰⵍⵉⵍⴰ ⵙⵜⴰⴰⵍⵉ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⴷⴷⵎ-ⵉⵜ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ.  
 
Lu: 16 fois
banner-aps