Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:00

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⵍⵃⴱⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ
mercredi, 13 décembre 2017 17:24

ⵟⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⵍⵃⴱⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ,– ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵟⵇ-ⴷ ⵍⵃⴽⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⵎⴳⴰⵍ ⵀ.ⵓ. (43 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵇⴷⵛ ⵍⴽⵡⴰⵖⴹ ⵓⴷⵖⵉⵍⵏ.
 
ⵟⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵏ 2013, ⵎⵉ ⴷ-ⵜⵃⴱⵙ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ, ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 3, ⴳⴰⵔ ǧⵎⵄⴰ (ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ) ⴷ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ (ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ), ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴱⴱⴰⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ.
 
ⴹⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ-ⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ-ⵏⵙⵏ ⵀ.ⴰ.ⵍ. ⴷ ⵔ.ⵎ., ⵢⵔⵏⵓ ⵄⴷⴷⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ. ⵎⵉ ⵄⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵃⴽⵎⵏ-ⴰⵙⵏ ⵙ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ.
 
ⵟⵉⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴽⴰⴼⵓⵙ ⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⵀ.ⴰ. ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ (ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵎⴳⴰⵔⵉⵏ), ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⴰⴹⴰⴹ, ⵢⵜⵜⵀⵢⵢⵉ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵔⵔⴰⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴷⴳ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ-ⵏⵏⵉ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⵏ ⵜⵏⵀⴰⵕⵜ ⴷ ⴰⴽⵍⵍⴰⵅ.
 
ⵀ.ⴰ. ⵉⵇⴰⵔⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵅⵍⵍⵚⵏ-ⵜ 100.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣⵏ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵎ ⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴱ.ⵎ. ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵖⵏⵢⵢⴰ (ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ.
 
ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵍⵃⴽⵎ ⵙ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵀ.ⴰ. ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.
Lu: 19 fois
banner-aps