Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵍⴹⵉⵣⴰⵜ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ
jeudi, 07 décembre 2017 18:47

ⵟⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵍⴹⵉⵣⴰⵜ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ– ⵟⵙⵙⴷⵔⵎ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵍⴹⵉⵣⴰⵜ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ 7 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
 
ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ ⵎⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ ⵖⵔ-ⵙ ⵍⴹⵉⵣⴰ ⵏ ⵙⵛⵀⵏⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⴼⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⵖⵍ ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵙⵄⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴰⵢⵎⴰⵏⵉ.
 
ⵟⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴽⵛⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴷⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵙⵖⴰ-ⴷ ⵍⴹⵉⵣⴰ-ⴰ ⵜⵓⴷⵖⵉⵍⵜ ⵙ 760.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ.
 
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⵏⴰⴷⵉ, ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴱⵥ 5 ⵙⴳ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⵖⴰⵍⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ 6, ⵢⵔⵡⵍ.
 
6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵄⵔⴹⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⴳⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵙ ⵍⴹⵉⵣⴰ ⵜⵓⴷⵖⵉⵍⵜ) ⴱⴷⴷⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⵍ-ⵉⵜⵏ ⵉ ⵓⵏⵣⵔⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ-ⵉⵛⴰⵕⵄⵏ.
Lu: 8 fois
banner-aps