Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:33

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⵟⴰⵔⴼ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ
jeudi, 07 décembre 2017 12:44

ⵟⵟⴰⵔⴼ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ

ⵟⵟⴰⵔⴼ– ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ (1925-1961), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵟⵟⴰⵔⴼ, ⵙ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴷⵀⵍ ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵡⵣⵡⵍ ⵏ « ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴹⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ », ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵎⵓⵓⵍⴷⵉ ⴱⵛⵀⵉⵏⵉⴰ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵟⵎⵜⵜⵉ ⵟⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴼ, ⵖⴼ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵔⵔⴰ-ⴰⵙ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵙⵄⴰ ⵕⵕⴰⵢ ⴷ ⴰⵇⵓⵔⴰⵏ, ⵓⵔ ⵢⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ.
 
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴳ-ⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⴰⵎⴰⵏⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ-ⴰ ⴰⵎⴳⵍⵀⵔⵙⴰⵏ.
 
ⵟⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⴷⵔⵓⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⴷ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴳⵓⴼⵍ-ⴰ.
 
ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ, ⵓⵇⴱⵍ ⵡⴰⵢⴰ, ⵕⵕⵃⵎⴰ, ⴷⴳ ⵡⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⴽⵕⵎⴰ (30 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴼ) ⵉ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵏⵏⵓⵖⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⴰⴱⵖⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵥⵔⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵔⴰⵀⵔⵙⵜ.
 
ⵉⵍⵓⵍ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵓⵏ ⴷⴳ ⴼⵓⵔⵜ-ⴷ-ⴼⵔⴰⵏⵛ (ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵇⵓ) ⴷⴳ 1925, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵣⵔⵡ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰ, ⵜⴰⵙⵏⴰⴼⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⴷⴳ ⵍⵢⵓⵏ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ). ⵢⵇⵇⵍ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵔ-ⴰⵖⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⵢⴰⴼⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵏⵓⴳⴷ-ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ « ⵉⴳⵍⵎⴰⵏ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⴳⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵉⵏ ».
 
ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ « ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ » ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⵍⵎⵏ.
 
ⵢⵓⴹⵏ ⴼⴰⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⵔⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵕ ⵏ 1961 ⵖⵔ 36 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⴱⵜⵀⵙⴷⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴼⴰⵏⵓⵏ. ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⴹⵍ, ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴳ ⵙⵉⴼⴼⴰⵏⴰ, ⵖⴼ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴳⴰⵔ ⵟⵟⴰⵔⴼ ⴷ ⵟⵓⵏⵙ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵓⵍⵙⵏ ⵎⴹⵍⵏ-ⵜ, ⴷⴳ 1965, ⴷⴳ ⵡⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⴽⵕⵎⴰ.
Lu: 8 fois
banner-aps