Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ : ⵟⵟⴼⵏ ⵓⴳⴰⵔ 17 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ (ⵟⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ)
lundi, 04 décembre 2017 20:14

ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ : ⵟⵟⴼⵏ ⵓⴳⴰⵔ 17 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ (ⵟⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ)

ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 17,346 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵟⵟⴼⵏ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.
 
ⴹⴳ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵏⵜ (ⴱⵔⵉ) ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵓⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ (ⵒⵊ) ⵟⵟⴼⵏ 8,270 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵎⵖⵏⵉⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴱⴰⵥ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ 25 ⴰⴽⴽⴷ 28 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⴹⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⴰⵡⴰⵜ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 9,76 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⵓⵓⵣⴰⴽⵉ ⵢⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵏⴽⵔⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵄⵙⵙⴰ, ⵉ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
Lu: 16 fois
banner-aps