Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ 1288 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
vendredi, 10 novembre 2017 20:02

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ 1288 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, 1288 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵖⵔⵖⴰⵔ, ⵍⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵟⵖⴰⵏⵉⵎⵉⵏ (ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ) ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ.
ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⴼⵀⵎⵏ ⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⴱⴷⵍⴽⵀⴰⵍⴽ ⵙⴰⵢⵓⵓⴷⴰ, ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵎⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010-2014, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵇⴰⵎ-ⴷ 695 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 327 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵃⴰⵣⵏ-ⵜⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ.
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ, ⴰⵍⵍⴰⵓⵓⴰ ⴹⵊⴰⵔⵉ, ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⴻⵏ, ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 1518 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ.
ⵟⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵔⵖⴰⵔ ⵜⴱⵄⴷ ⵙ 110 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.
ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵣⵉ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⴷⵍⴽⵀⴰⵍⴽ ⵙⴰⵢⵓⵓⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵢⵢⵜ ⵍⵄⴰⴱⴷ ⴷ ⵟⴰⴽⵓⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ, ⴷⵉⵏ, ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ.
ⵢⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵖⴼ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ 120 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⵢⵢⵜ ⵍⵄⴰⴱⴷ ⴷ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ 60 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵟⴰⴽⵓⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵊⴷⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017.
Lu: 72 fois
banner-aps