Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:30

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ»ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ: ⵓⵎⴰⵔⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ-ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ
jeudi, 12 octobre 2017 19:53

ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ: ⵓⵎⴰⵔⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ-ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ

 
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵓⵎⴰⵔⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ (ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.
 
ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ, ⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵎⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵙⴳ ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ.  
 
ⵉⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ-ⴰ ⵃⵎⵎⵍⵏ-ⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵓⴷ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵍⵄⵜⴰⴱ.
 
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ-ⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵃⴱⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵚⴳⴳⵎ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⵜⵓ-ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵓⴱⴱⵏ ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ, ⴷ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⵅⵚⵔ ⵜⵎⵙ ⴰⵢ ⵉⵏⴷⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴹⴷⵓⵖ ⴷⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴰⴳⴰⵜⵓ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵚⴳⴳⵎ ⵢⵔⵏⵓ ⵀⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⴼⵇⴰⴷⵏ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⴷⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵢⵍⵀⴰⵏ.
 
ⴰⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⵢⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⵙⵙⵓⵎⴰⵜ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵣⵎⵔⵏ ⵢⵉⵙⵇⴷⴰⵛⵏ-ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴳⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵏⵏⵣⴷⵉ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵏⵖ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ. ⴰⵢⴰ ⵢⴼⴼⵖ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ.
 
ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ-ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ ⵖⵣⵣⵉⴼ 4 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹ 2.500 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ.
 
Lu: 57 fois
banner-aps