Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:33

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴳⵏⵖ – ⵢⵙⵙⵏⵄⵜ ⵍⵖⵉⴹ-ⵏⵏⵏⵙ ⵓⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ, ⵍ’ⵓⵏⵓ, ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ, ⵥⵉⴷ ⴱⵏ ⵔⴰⵄⴷ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵍ’ⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵉ, ⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵔ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵛⴰⴱⴰⵀ ⵜⵎⵓⴽⵙⵉ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ.   ⵡⴰⵢ, ⵙⴳ ⵙⵙⴱⴱⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵎⴷⵉⵡⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵟⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵄⴱⴷⴰⵍⵇⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍ’ⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵟⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⴰⵃⵎⴷ…
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵟⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴰⵃⵎⴷ ⴰⴱⵓⵍⵖⵉⴹ, ⵖⵔ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵍⵊⵀⵓⴷ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⵙⴰⵡⴰⴹⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴽⵔⵓⵙⵜ, ⵟⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⴰⵢ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ…
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ– ⴳⵔⵏⵜ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ, ⵉ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⴱⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵔⴰ ⵔⵡⵍⵏⵜ ⵉ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ…
ⴰⴹⴹⵉⵙ-ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵟⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵏ ⵟⴼⵕⵉⵇⵜ (ⵓⴰ) ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵓⵎⵉ ⵜⵙⵎⵎⴰ "ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⴼⵕⵉⵇⵜ" ⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵔⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵙ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵙⵙⵢⴰ…
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ – ⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵓⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⵡⵡⵜⵏ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⵔⵓⵣⵔⵉⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵢⵙⴽⵛⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ-ⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴳ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵏⴰⵕⵢⵉⵏ (ⵜⵉⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵉⵏ), ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⴰⴽⴽⵏ…
ⵏⵡ-ⵢⵓⵔⴽ- ⵢⵓⵙ-ⴷ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ « ⵏⵡ-ⵢⵓⵔⴽ ⵟⵉⵎⵙ », ⵟⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵡⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵇⵎⵎⵔ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵅⴷⴷⵎⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵏ, ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ, ⵔⵉⴼ, ⴷⵉ, ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ, ⵎⵕⵕⵓⴽ).   ⵎⴰⵏⵉ…
ⴱⵓⵎⵔⴹⵙ – ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉ ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⴱⵓⵎⵔⴷèⵙ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵏⵏⵔⵏⵉ ⵡⵃⵕⴰⵚ ⵖⴼ ⵡⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ) – ⵟⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵍⵉ (ⵎⵉⵏⵓⵙⵎⴰ) ⵜⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵍⴰⵃⴽⵎ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⴰⵍⵉⵓⵓ ⵎⴰⵀⴰⵎⴰⵏ ⵟⵓⵓⵔⵥ, ⴰⵎⴹⴱⴱⵕ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ "ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ"…
ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ- ⵟⴰⴼⵕⵉⵇⵜ ⵜⵎⵎⵓⴳⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 58 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ (ⵓⵎⵟ) ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵎⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ…
banner-aps