Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ– ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⵀⵎⵏ ⵎⴰⵖⴼ ⴰⵢ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⵏ 1 ⵟⵓⴱⵕ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ…
ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ – ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ (ⴰⵢ ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ 2010), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ-ⴰ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵖⵔ 6 ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵉⵏ ⵉⴱⵄⴷⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵍⴰⵖⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⴱⴱⵉⵏ-ⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⴷ ⵏ, ⵇⴰⵟⴰⵔ, « ⵜⵔⴼⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⴽⵉⵍⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ, ⴹⵓⵃⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⵛⴰⵎⴰⵜ ⵢⵜⵡⴰⴼⵙⵔⵏⵜ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵖⴼ ⵓⵖⵔⴼ, ⴰⵇⴰⵟⴰⵔⵉ. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵙⵙⵏⵄⵜⵏ ⵉⵎⵙⵀⴰⵍ,…
ⵍⴰⵏⴹⵏ - ⵟⴰⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙǧⵀⴷ ⵉⵃⵣⵣⵉⴱⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵉⵙ ⵙⴳ ⵢⵏⵏⵔⵏⴰ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⴰⵔⵎⵖⴰⵏ, ⵙⴳ ⴷ-ⵜⴹⵔⴰ ⵜⵅⴰⵣⴰⴱⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵏⴷⵏ.   ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵙⵎⴰⵀⵍ…
ⵍⵓⵏⴹⵏ – ⵍⴰⵖⴰⵏ ⵉⵎⵙⵀⴰⵍ, ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⴳ ⴷⴳ ⵉ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⴳⴰⵜⵉⵏ  ⵏ, “ ⵒⴰⵔⵙⵓⵏⵙ ⴳⵔⵏ”, ⴷⴳ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵟⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ,  ⵍⵓⵏⴷⵏ, ⵖⵔ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 29 ⵏ…
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵟⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⴷⵉ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵃⴰⴹⵉ ⵖⴼ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵟⴰⵙⵓⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ. ⵡⴰⵢ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵉⵜⴰⵇ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ…
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵒⴰⵍⵓⵎⴰ ⵍⵓⵒⵣ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵛⵖⴱ-ⵉⵜⵜ ⵡⵔⴽⴰⴹ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵜⴳⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴱ ⴰⴽⴽⵏ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⴰⴷ ⵢⵍⴷⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵡⵉⵙ 72 ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵖⴰⵏ.   ⴹ…
ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ– ⵢⵓⵎⴰⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⵣⴰⵡⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 2019-2020.  …
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ– ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵏⴼⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ…
banner-aps