Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ – ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵊⴰⴹⵉⵔ ⵛⵓⵓⵙⵓ ⵒⵔⵎⵓⵢ ⵖⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ « ⴰⵎⵃⴰⵇ » ⵏ ⵢⵏⵎⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⵉⵕⴰⴽ ⴰⵢ ⵉⵏⴽⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ,…
ⵔⴱⵉⵍ (ⵄⵉⵔⴰⵇ) – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵜⴷⴷⵎ ⴱⵖⴷⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ ⴰⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵎⵎⴰ « ⴰⵄⴰⵇⴱ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ » ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ…
ⵔⴱⵉⵍ (ⵄⵉⵔⴰⵇ)– 92,73% ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ « ⵉⵀ » ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴽⵛⴼⵏ ⵢⴳⵎⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ. ⵟⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ– ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵚⵕⵀⴰⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵓⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴽ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ…
ⴱⵖⴹⴰⴹ– ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ, ⵀⴰⵉⴷⵔ ⴰⵍ-ⴰⴱⴰⴷⵉ, 72 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⵏ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ.     ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵍ-ⴰⴱⴰⴷⵉ ⴰⵢⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ…
ⵖⵥⵥⴰ– ⵢⵙⵜⵕⵃⴱ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⵣⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵃⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⵖⵣⵣⴰ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.   « ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ-ⴰⵙ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵔⴱⵃ ⴷⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ…
ⵔⵔⴱⴰⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵟⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵄⴰ « ⴰⵖⴱⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ » ⵖⴼ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ  « ⵃⵉⵔⴰⴽ » ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ…
ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵟⵔⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵎⴹⵍⵓⵜ ⵛⴰⴹⵓⵙⵓⴳⵍⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴹⵔⵓ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵜⵓⵔⴽⵎⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ…
ⴱⵖⴹⴰⴹ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ ⵀⴰⵉⴷⴰⵔ ⴰⵍ-ⴰⴱⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵎ « ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ » ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⵔⵣ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ…
ⵖⵥⵥⴰ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵡⵊⴷ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴼⴰⵜⴰⵃ.    ⴹ ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⵀ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵔⴰⴼⴰⵀ, ⵎⵉ…
banner-aps