Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ– ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ, ⵜⵙⵄⴷⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵢⵜⵜⵡⴽⴽⵉⴷ-ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ…
ⴱⴰⵔⵛⵍⵓⵏⴰ– ⴹⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵥⵔⴱⴹⴹⵓ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉ, ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ, ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵓⵙⵙⵉⴳⵍ » ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰ-ⴷ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ…
ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ– ⵉⵕⴳⴳⵎ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ « ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ » ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⵙⵖⵔⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵄⵢⵢⵏ ⵜⵏⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓⵏ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵙⵓⵔⴰⵢⴰ ⵙⴰⵏⵣ ⴷ ⵙⴰⵏⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴰ.  …
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ– ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵜⵜⵀⵎⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⴷⴳ ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵙ ⵡⵎⵃⴰⵇ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⵡⵉ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏⵜ-ⴷ…
ⴹⵉⵎⴰⵛⵇ – ⵎⵎⵓⵜⵏ 15 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⴷⵔⴹⵇ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵜⴰⵃⵔ ⵢⵓⵜⴰ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⵍⵎⵉⴷⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ, ⴹⵉⵎⴰⵛⵇ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ, ⴱⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵡⵡⴹⵏ ⵡⵉⵙ-15. ⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⵏⵣⵣⵀ…
ⵎⴰⴹⵔⵉ – 465 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ, ⴷⴳ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⴷⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ…
ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ – ⴰⵎⵡⴽⴽⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉ ⴷⵉ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ, ⵏⵔⵉⵛ ⵎⵉⵍⵍⵓ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵓⵏⴱⴱⴰⵀ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵉ, ⵎⵓⵙⵙⵓⵙ ⴷ’ⵙⵇⵓⴰⴷⵔⴰ (ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵜ) ⵢⵍⵍⴰⵏ "ⵓⵔ ⵜⵅⴷⵉⵎ ⴰⵢⵏ ⵉⵡⵓⵍⵎⵏ" ⵜⵙⵙⵏⵖⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ, ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ…
ⴱⵖⴹⴰⴹ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ, ⵀⴰⵉⴷⵔ ⴰⵍ-ⴰⴱⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴷⴷ » ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵟⴰⴳⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⴷ ⴱⵖⴷⴰⴷ…
ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ – ⵎⵍⴰⵢⵎⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵡⵉⵛⵜ ⵙⴳ ⵢⴼⵔⴰⴳⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵟⴰⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ, ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵉ ⵓⵙⵏⵄⵜ ⵏ ⵍⵖⵉⴹ-ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⴳ ⵉ ⵙⵙⴱⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵅⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ, ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ, ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ…
ⴱⴰⵔⵛⵍⵓⵏⴰ – ⵟⵙⵙⵓⵜⵔ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⵍⵓⵏⴰ, ⴰⴷⴰ ⵛⵓⵍⴰⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵖⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷ, ⵜⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.…
banner-aps