Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵓⵓⵙⵔⴹ (ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⴰⵊⵢⵏ ⵉⵚⵃⵔⵡⴰⵢⵏ) – ⵢⵔⵣⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵍ’ⵓⵏⵓ, ⵉⵎⵓⴽⵍⵍⴼ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ ⵟⴰⴹⵀⵔⵉⵜ ⴰⵔⴰ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽöⵀⵍⵔ, ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ ⵖⵔ ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⴰⵊⵢⵏ ⵉⵚⵃⵔⵡⴰⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵀ…
ⵛⵀⴰⵀⴹ ⵍ ⵀⴰⴼⴹⵀ (ⵉⴳⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵏ)– ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵃⵜⵜⵎⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴷⵔ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ…
ⵖⵥⵥⴰ– ⵟⵓⵡⴹ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵖⵔ ⵖⵣⵣⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵢⵣⵔⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ…
ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ – ⵟⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ, ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ, ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴼⵔⵇⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ…
ⴱⵖⴹⴰⴹ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵕⴰⵏ ⵜⵎⴷⵍⵜ, ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ.   « ⵙ…
  ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ,– ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵖⴼ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵏⵓⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵏ ⵟⵖⴷⵎⵜ ⵖⴼ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ « ⵓⵔ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⴹⵓⵔⵔ…
ⴱⵔⵓⵅⵍ – ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ, ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ, ⴱⵍⵍⵉ ⵍⵓⴼⴰⵇ ⵖⴼ ⵓⵏⴰⵄⵓⵔ ⵏ, ⵢⵉⵔⴰⵏ, ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵢⴰⵏ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2015, ⵢⴳⴳⵓⵔ ⵓ ⵢⴱⴱⵉ ⵍ’ⵄⴰⵀⴷ-ⵏⵏⵙ ». ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴽⴽⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ, ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⴰⵎⵒ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴳⴳⵓⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⴰⴷ «…
ⴽⵉⵔⴽⵓⴽ (ⵄⵉⵔⴰⵇ) – ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⴱⴹⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⵔⴽⵓⴽ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵍⴰ ⵙⵙⵡⵊⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ…
ⵖⵥⵥⴰ– ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴼⴰⵜⴰⵃ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⵛⵉⵡⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵎⴷⵍⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵢⵔⵏⵓ, ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵙⴹⵔⵓⵏ ⴰⵎⵙⵓⵖⴰⵍ-ⵏⵙⵏⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵙⵙⴰⵡⵍⵏⵜ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴼ…
ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷⵏ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵎⴰⵔⵉⴰⵏⵓ ⵔⴰⵊⵓⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⴼⴽⴰ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵏⵖ ⵓⵀⵓ.…
banner-aps