Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ – ⵢⴹⴹⴼ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ (ⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⴳⵏⵔⴰⵍⵉⵜⴰⵜ ») ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ…
ⵔⵔⴱⴰⵟ– ⴳⴷⵍⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵣⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ) ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵏ « ⵃⵉⵕⴰⴽ » ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵢ ⵉⵏⴽⵔⵏ…
 ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵜⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵍⴰâⵢⵓⵓⵏ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵔⵉⴼⴼⴳⵜ ⵉⵎⵉ ⴳⴷⵍⵏ-ⴰⵙ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⵕⵓⵃ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ…
ⵍⵓⵏⴹⵔⵙ- ⴰⵎⵙⵎⵓⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵎⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵙⵙⴰⵃⴱⵉⴱⵔ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴱⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵙⵔⵉⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵢⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ.   ⴰⵎⵙⵎⵓⵖⵍⴰⵏ ⵢⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ…
ⴱⵖⴹⴰⴹ – ⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, 30 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵙⵙⴻⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵄⵉⵔⴰⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ,…
ⵖⵉⵟⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ)– ⵟⵙⵙⵓⵎⵎⵍⵜ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵜⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⵥⵔⴰⵍⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⴰⵄⵜⵜⴱ ⴷ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵙⵄⴷⴷⴰⵢ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⵖⴼ ⵡⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷ…
ⵖⵉⵟⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ) – ⴰⵟⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵛⵕⴰⵄ ⵓⵖⴷⵉⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⵍⵍⵜ ⴰⵔⵓⵣⵔⵉⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵎⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ, ⴷ ⴰⵢⵏ "ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵕⵊⴰⵏ", ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵃⵕⵚ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵍⵛⵖⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵟⵓⵕⵓⵒⵒⵉⵜ, ⵜⵉⵙ-42 ⵏ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⴹⴰⵎⵏ ⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ, ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ, (ⵓⵛⵓⵛⵓ), 2017) ⴷⴳ ⵉ, ⵖⵉⵜⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⴼⵔⴰⵏⵛ), ⴰⵏⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵟⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ, ⵙ ⵍⵃⴹⵓⵔ ⵏ ⵏⵣⵣⵀ ⵏ ⵉⵒⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵢⵏ…
ⵖⵉⵟⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ)– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵔⴰⵒⵓⵍⴰⵏ ⵙⵢⴷⵏⵢ ⵎⵓⵍⴽⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵟⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉⵜ…
ⵛⵀⴰⵀⵉⴹ ⵍ ⵀⴰⴼⵉⴹ (ⵉⴳⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵢⵣⵔⵓⵣⴰⵖ ⵉⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ) – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴹ) ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ…
banner-aps