Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:44

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵟⵓⵍⵉ ⵜⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵉⵜⵜⴰ ⵏ ⵍ’ⵀⵓⵊⵓⵎ ⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⵢⵓⵜⵉⵏ ⵍⵊⴰⵎⵄ ⵏ ⵕⵕⴰⵡⴹⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ, ⴱⵉⵔ ⵍⵄⴱⴷ , ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ, ⵙⵉⵏⴰⵉ, ⵖⵔ 305 ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵉⵜⵜⴰ, ⵙⴳ-ⵙⵏ 27 ⵏ ⵉⵎⵜⵛⵛⵓⴽⵏ ⴷ 128 ⵏ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ.…
ⴰⵎⵎⴰⵏ – ⴰⵖⵕⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵜⴷⴷⵓ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷ-ⵢǧǧⴰ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ, ⵢⴰⵙⵙⵔ ⴰⵔⴰⴼⴰⵜ (ⴰⴱⵓⵓ ⴰⵎⴰⵔ) ⵓ ⵢⵄⵣⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⵔⵏⵉ-ⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ-ⵉⵏⵙ, ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ…
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵟⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⵡⵙⵔⵡ) ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴷⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ  ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⴷ « ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡⴰⵏ…
ⵔⵉⵢⴰⴹ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⴷⴳ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ ⵓⵔ ⵢⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ-ⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵍⴷⵓⵏⴻⵏ, ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ, ⵖⴼ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⵏ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ) ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵙⵜⵒⵀⴰⵏ ⴹⵓⵊⴰⵔⵔⵉⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵖⵔ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵔ, ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ…
ⵛⵛⴰⵀⵉⴹ ⵍⵃⴰⴼⴹ– ⵢⵎⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 42 ⵏ ⵡⵏⴱⴰⵥ ⴰⵢ ⵜⵏⴱⵥ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵍⵄⴰⵕ ⵖⴼ ⵡⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵛⵓⴱⴰ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵢⴰⴼ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ…
ⵟⵉⴳⵎⵎⵉ ⵟⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵟ (ⵎⵕⵕⵓⴽ) – ⴹ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵚⴱⵙⵏ ⵍⵃⴱⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵜⵀⵎⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⵏ-ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ…
ⵔⴱⵉⵍ (ⵄⵉⵔⴰⵇ) – ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⵎⴰⵙⵙⵓⵓⴷ ⴱⴰⵔⵣⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ « ⵙⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵍⵓⵓⴰⵉ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ (ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴷⴷⴰⵏ ⵟⴰⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵍⴼⵓⵓⵔ ⵉ…
banner-aps