Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ – ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴹ) ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ-ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⵙⵖⵉⵎ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴷ ⵍⴼⴰⵍ ⵏ ‘’ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ’’ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ…
ⴰⴱⵉⴹⵊⵏⴰⵏ-  ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴹ) ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⴰ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵢⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ (ⵓⴰ-ⵓ) ⴷⵉ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴽⵍⵍⴼ…
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ– ⵟⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ ⴰⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉ/ⴰⵣⵍⵎⴰⴹ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵍⵜ ⴰⵣⵔⴼ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ…
ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ – ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ, ⵉⵔⴽⴰⴹⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵉⵔⴽⴰⴹⵏ-ⴰ ⴳⴳⵜⵏ, ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ-ⴷ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ– ⵟⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵉ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵀⵔⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⵍ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵉ ⵢⵎⵀⴰⵔⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵜⵙⴳⵉǧǧ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ…
ⴰⴱⵉⴹⵊⴰⵏ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ (ⵔⴰⵙⴹ), ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ, ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ (ⵛôⵜ ⴷ’ⵉⴹⵓⵉⵔ), ⴷⵉ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⵟⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵉ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵙⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ…
ⵖⴰⵍⵏⵛⵉⴰ (ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ),– ⵢⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵟⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⵙⵜⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵟⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵓⵖⵖⵉⵍⴼ-ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ…
ⵉⵍⵍⵉⵥⵉ– ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵔⴰⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵉⴱⵄⴷⵏ ⵙ 200 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ, ⵢⵙⵎⵥⵍⴰ-ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ.   ⵟⴰⵖⵙⵔⵜ-ⴰ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ– ⵟⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵔⵥⵎ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵙⴳ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵢⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵎⵎⵉⴷ,…
banner-aps