Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:00

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵎⵓⴳⴰⴹⵉⵙⵛⵉⵓ – ⵟⴰⵅⴰⵣⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⵖⴰⵢ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷⵉ ⵚⵓⵎⴰⵍⵉ ⵜⵏⵖⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵎⴰ ⴷⵔⵓⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⵉⵢⵏ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ, ⵉⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵕ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ…
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ– ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵙⵏ ⵜⵓⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵏⴹⵔⵔⵉ.   ⵟⴳⵔ-ⴷ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ…
ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ–ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵙⵅ ⵕⵕⴰⵢ ⵜⴷⴷⵎ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍ-ⵇⵓⴷⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰëⵍ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵕⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ.…
ⴰⵡⵙⵙⵔⴹ (ⴰⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ), – ⵢⵙⵙⴰⵥⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵟⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⴷ ⵡⵓⵄⵔⵉⵇⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ, ⵓⵎⴰⵔ ⴰⴱⴷⵙⵍⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵙⵎⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵄⵜⵜⴱ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵜⵜⴰⴱ…
ⴰⵡⵙⵙⵔⴹ (ⴰⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ)– ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵥⵡⵡⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ (ⵓⵊⵙⴰⵔⵉⵓ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵡⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵡⵙⵙⵔⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ) – ⴰⴷ ⵢⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⵜⵄⵕⴼ ⴰⵢⵏⴷⵉⵙ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ…
ⵍⵇⵓⴹⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ – ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴼⵔⵓ ⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ, ⵏⵉⵛⴽⵓⵍⴰⵢ ⵎⵍⴰⴷⵏⵓⴹ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵓⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴽ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ (ⵛôⵜ ⴷ’ⵉⴹⵓⵉⵔ) ⵜⵙⵙⴽⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⵙ ⵜⴽⵔⵉⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵔⵅⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ‘’ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⵃⴷⵔ ⴷⴳ ⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⵉⴳ ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵍⴰâⴱⵉ, ⵢⵙⴽⵜⵉ-ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ…
ⴱⵉⵔ ⵍⴰⵀⵍⵓⵓ (ⵉⴳⵔⵉⵔⵏ ⵉⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ)- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ (ⵔⴰⵙⴹ), ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵎⵢⵣ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴱⵜ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 29 ⴷ 30 ⵡⵎⴱⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ…
banner-aps