Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵊⴱⴷⵏⵜ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⵏⵔⴳⵢ ⴷ ⵛⴰⵒⵔⵉⵛⵓⵔⵏ ⵅⵒⵍⵓⵉⵜⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ
vendredi, 09 février 2018 16:08

ⵊⴱⴷⵏⵜ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⵏⵔⴳⵢ ⴷ ⵛⴰⵒⵔⵉⵛⵓⵔⵏ ⵅⵒⵍⵓⵉⵜⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ

ⵛⵀⴰⵀⵉⴹ ⵍ ⵀⴰⴼⴹⵀ (ⵉⴳⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ), 7 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵢⵙⵜⵕⵃⴱ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⵏ ⵙ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⵏⵔⴳⵢ ⴷ ⵛⴰⵒⵔⵉⵛⵓⵔⵏ ⵅⵒⵓⵔⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⴱⵙⵏⵜ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵉⵔⵎ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ (ⵙⵒⵙ), ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⴼⵛⵍⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⵏ, ⴳⵀⴰⵍⵉ ⵥⵓⴱⴰⵉⵔ, ⴰⵜⵜⵉⵅⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵃⵕⴰⵙ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵃⵕⵙⵏⵜ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴽⴽⴰⵢⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⵏ, ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵎⵔ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⵓⴳⵏⴻⵏⵜ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵡⵎⵛⵉⵡⵕ ⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵊⴱⴷⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵜⴳⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
 
« ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⵏⵔⴳⵢ ⴷ ⵛⴰⵒⵔⵉⵛⵓⵔⵏ ⵅⵒⵍⵓⵔⴰⵜⵉⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵉⴳⵓⵜⴰ ⴷ ⵓⵏⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵉ ⵡⵙⵏⵉⵔⵎ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷⴳ ⵢⵃⴷⵔ ⵏ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ-ⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ.
 
Lu: 24 fois
banner-aps