Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ
vendredi, 09 février 2018 16:04

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ

ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ-ⴷ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⴳⵍⵉ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴷ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⴰⵡⴹⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ-ⴰ.
 
ⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⴰⵖ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ, ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ « ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵟⵙⵏⵓⵍⵣⵓⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ », ⴰⵢⴷⴳ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⵜⵜⴰⵛⵀ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ, ⴰⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ, ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.
 
ⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵏⵡⴰⵛⴽⵓⵟ, ⵟⵓⵏⵙ, ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ ⴷ ⵟⴳⵎⵎⵉ ⵟⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⴳⵔⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷⴳ ⵡⵍⵖⵓ-ⵏⵙⵏ ⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷ, ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵀⵍⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ-ⵙ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⵏ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵢⵔⵣⴰⵏ.
 
ⴹⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵟⴰⵢⴱ ⴱⴽⵓⵓⵛⵀ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷⴳ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ-ⴰ ⵜⵅⵓⵚⵚ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⵔⵎⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵏⵏⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⵜⵜⴰⵛⵀ, ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵖⴼ ⵜⵙⵏⵓⵍⵣⵓⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵎⵛⵉⵡⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.
Lu: 21 fois
banner-aps