Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
mardi, 06 février 2018 11:07

ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵓⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴽ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴳ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵍⵙ ⵜⵓⴷⴼ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⵔ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴽ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵉⵎⴹⴱⴱⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ, ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ 30 ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 28 ⴷ 29 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ-ⴰⴱⴻⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⵔ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵟⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵍⵄⵓⵀⵓⴷ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵡⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.
 
ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴽ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴹⴱⴱⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⴳⴰⵔ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴼⴼⵖ ⵖⵔ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴼⵓⴽ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴳ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⵇⵓⴷⵔ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢⵢⵙ ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵖⴼ ⵡⵎⵢⵏⴽⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ-ⴷ « ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴷⴷⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵙⴽⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴼⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵢⵎⴹⴱⴱⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵍⵀⵓ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵜⴰⵖⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⵜ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ 2063 ». 
 
« ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⴷⴰⴼ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ 33 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵊⴱⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵛⵛⵜⴽⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵟⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ, ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ, ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⴰⴷ ⴷ-ⵔⴱⵃⵏ ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵊⵀⴷⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⵕⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵓⵏ ⵢⵎⵢⵏⴽⴰⴼⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵙ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵊⵊⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ. 
 
ⵟⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ 30 ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴷⴷⵎ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵖⵜⴰⵙⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵢⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏⵜ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
Lu: 30 fois
banner-aps