Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵎⵕⵕⵓⴽ/ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⵉⵕⴰⴽ: ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵟⵉⵍⵉⵙⴰ ⵢⵛⵖⴱ-ⵉⵜⵜ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ
dimanche, 04 février 2018 11:17

ⵎⵕⵕⵓⴽ/ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⵉⵕⴰⴽ: ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵟⵉⵍⵉⵙⴰ ⵢⵛⵖⴱ-ⵉⵜⵜ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ

ⵒⴰⵔⵉⵙ– ⵟⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵟⵉⵍⵉⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, « ⴰⵛⵖⴰⴱ-ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ » ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⴰⵥⵔ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⴰⵢ ⵉⴷⵍ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ-ⴰ ⵡⴰⵔ ⵍⵄⴹⵉⵍ.
 
ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴱⵉⵔ ⴰⵍ-ⵀⵓⵔⵔ, ⴷ ⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⴰⵎⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵔⴰⵙⵙⴷⵎⴰⵔⵓⵛ, ⵙⵙⴰⵥⵔⵏ-ⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵖⵔ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ 4 ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵏ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ-ⴷ « ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵉⵏ » ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵟⵙⵜⴰⵖⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
 
ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵛⴰⵕⵄ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴱⵉⵔ ⴰⵍ-ⵀⵓⵔⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵜⵀⵎⴰ ⵏ ⵡⵛⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ, ⴰⵃⵜⵜⴻⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵔⵔⴳⵎⴰⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵟⵉⵍⵉⵙⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴱⵓⴳⴰⵟⵓ-ⵏⵏⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵜⴻⵜⵜⵀⵎ-ⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⵉⵕⴰⴽ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵏⵜⵜⴰ, ⵓⵔ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴱⵜⵔ-ⴰ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016. ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⵓⴳⴰⵟⵓ-ⵏⵏⵙ, ⵛⵛⵕⵄ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ.
 
ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ, ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵡⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴹ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⴰⴽⵀⴱⴰⵔ ⴰⵍ-ⵢⴰⵓⵓⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉ ⵡⵙⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⵏ ⴰⵍⵊⴰⵔⵉⴷⴰ24.
 
« ⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⴰⵄⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⵖⴼ ⵛⵛⴽⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵟⵙⵜⴰⵖⵉⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵟⵉⵍⵉⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ-ⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵙⵙⵉⵥⵔⵏ ⵖⵔ ⴳⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴼⴽⵏ ⵜⵉⴼⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⵔ 1.000 ⴷ 10.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵕⵀⵎⵏ (ⴳⴰⵔ 100 ⴷ 1000 ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⵏ) ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⴷ « ⵜⴽⴰⴼⵓⵙⵜ ». ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⵅⵅⵔ ⵛⵛⵕⵄ-ⵏⵙⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵎⵖⵔⵙ.
 
ⵉ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 133 ⴳⴰⵔ 180 ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵏ 2017.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⵎⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵟⵉⵍⵉⵙⴰ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵍⴰ ⵃⵕⵕⵙⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵔⵓⴳⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵔⵥⵏ ⵉⴼⴰⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵍⵀⵀⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴼⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵙⵍⵉⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⴰ.
Lu: 37 fois
banner-aps