Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵍⴰ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴳⵍ ⴰⵙⵜⵄⵕⴼ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ
dimanche, 04 février 2018 10:33

ⵍⴰ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴳⵍ ⴰⵙⵜⵄⵕⴼ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ

ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ (ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ)– ⵟⵔⵥⵎ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴳⵍ ⵏ ⵡⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴼⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵍⴰⵎⵕ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵙ ⵡⴰⵢⴰ. « ⵟⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ-ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ » ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ.
 
ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵜⵎⵍⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴷⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ, ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵉⴳⵍ ⵏ ⵡⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ.
 
ⵟⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ « ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵡⴰⵔ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⴰⵙⵙⵡⵊⴷ (…) ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵛⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⵊⴱⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵛⵔⴽⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ, ⴰⵎⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ, ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ».
ⵉⵎⴹⴱⴱⵔⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵙⵙⴰⵥⵔⵏ ⵙ ⵜⵇⵙⵃ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ.
 
ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴰⵢ ⵉⵅⵓⵍⴼⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⴰⵏⴽⴰⵕ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵟⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵏⵙⵏ. ⵟⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵓⴼⴹⵉⵃ ⵏ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ.
 
ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⵉⵡⴽⴽⵍ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⴳⵍ ⴰⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵙⵜⵄⵕⴼ ⵜⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ-ⵏⵏⵙ ⵏ 1967, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴱⵟⵍ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵃⴱⵙ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ.
 
ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴷⴷⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵡⵃⵉⴷⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵎ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ.
ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵙ ⵡⵖⵜⴰⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵏⵀⵣⵣ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖ ⵎⵍⵉⵃ.
Lu: 33 fois
banner-aps