Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:47

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ
jeudi, 25 janvier 2018 11:50

ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵡⵏⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵟⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⵡⵙⴰⴼ), ⴷⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ « ⵡⴰⵔ ⵍⵄⴹⵉⵍ » ⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵟⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵟⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵄⵙⵙⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ.
 
ⵟⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⵜⵡⴷⴳ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵎⵜⵔ ⵡⵏⵎⴰⴳⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⴷⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ.
 
ⴰⵏⵎⴰⴳⵔ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
 
ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⴷⴰⵖ ⵡⵏⵎⴰⴳⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵉⴳⵉⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏⵏⴼⵄ ⴷ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵛⵔⴹ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵃⴱⵉⴱⵔ ⵖⴼ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⵣⵔⴼ-ⴰ.
 
ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⴳⵔ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⵕⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ-ⵏⵏⵙ.
 
Lu: 40 fois
banner-aps