Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵏⵛⴷⵏ-ⴷ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ
mercredi, 24 janvier 2018 15:33

ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵏⵛⴷⵏ-ⴷ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ

ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⴰⴷ ⵢⵎⵛⵉⵡⵕ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵔ, ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰ ⵡⵎⵢⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏⵖ ⴷⴳ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵣⵎⵣ.
 
ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ « ⵢⵓⵣⵏ ⵉⵏⵄⵔⵓⴹⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ « ⵡⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵢⵊⴷⵉ » ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ). ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ-ⴰ.
 
ⵉⴳⴰ ⴽⵓⵀⵍⵔ, ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵕ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ.
 
ⵟⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵇⵇⵉⵎⵏⵜ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⵏⵜ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⵖⵔⵙ ⵏ 2012 ⴷⴳ ⵎⴰⵏⵀⴰⵙⵙⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵢⵇⴱⵔ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ.
Lu: 36 fois
banner-aps