Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:47

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ: ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⴱⵏⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵊⵄⴰⵍ
mardi, 23 janvier 2018 12:23

ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ: ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⴱⵏⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵊⵄⴰⵍ

ⵎⵓⵏⵔⵓⵖⵉⴰ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ, ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⴱⵏⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵊⵄⴰⵍ.
 
"ⵏⴷⴷⵓⴽⴽⵍ, ⵉⴱⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵖⵍⴰⵏ. ⵏⴱⴹⴰ, ⵓⵔ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⴹ", ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵅⴷⵎ ⵜⴰⵢⴹ ⵏ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵉ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴷ ⵓⵜⴱⴱⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⵉ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ".
 
ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⴼⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵊⵓⵙⵒⵀ ⴱⵓⴰⴽⴰⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴷⵓǧⴰⵎⴱⵕ, ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵣⴷⴰⵜ ⵓⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⴰⵎⵓⵇⵇⵕⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⵉⵙ ⴽⵓⵔⴽⵒⵓⵔ, ⴰⵏⴷⴰ ⵃⴹⵕⵏ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⴱⴰⴹⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉⵢⵏ.
 
Lu: 34 fois
banner-aps