Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:04

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: « ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵜ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ »
mardi, 26 décembre 2017 10:27

ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: « ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵜ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ »

ⴰⵖⵎⵉⵏⵉⵟ (ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵟⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ, ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⴰⵖⵎⵉⵏⵉⵜ (ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵕⵕ ⴷⴳ ⵓⵥⴰⵢⵔ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵜ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ.
 
« ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⵡⵊⴷ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ, ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢⵖⴼ ⵓⵔ ⵏⴱⵏⵉ » ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴽⴽⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵙⵄⴰⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴳⴳⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵉ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵔⵏ, 42 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵀⴰⵀⵉⴷ ⵓⵓⴰⵍⵉ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵍⴰ ⵜⵙⵙⵡⵊⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵢⵖⴼ ⵓⵔ ⵜⴱⵏⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵎⵎⵉⴷ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⴰⵖⵎⵉⵏⵉⵜ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵟⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 7 ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ) ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵢ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ, ⵚⵚⴱⵔ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ.
 
ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⴰ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵔⵉⵃ ⵏ « ⵓⵙⵙⴰⵍⵢ ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵖⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ » ⵙ ⵜⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ.
Lu: 70 fois
banner-aps