Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵎⴷⵍⵏ ⴼⵍⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵏ
lundi, 25 décembre 2017 15:35

ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵎⴷⵍⵏ ⴼⵍⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵏ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2017 ⵢⵍⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵏⵙ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙⴽⵓⴷ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵎⴷⵍ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉùⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ.
 
ⵟⴰⵎⵃⵕⵚⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵙⴳ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴰⵕⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵣⴳⴰⵏ ⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷⵉ ⵜⵓⴱⵕ ⴷⵉ ⵖⵉⵜⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ), ⴷⵉ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 42 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵕⵓⴱⵉ  ⵏ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵏⵉⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳⵜ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ.
 
ⵟⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵜⵉⵎⵓⵇⵕⴰ    ⵏⵉⵏ ⴹⵕⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ ⵢⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⵣⵔⴼ ⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵉⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⴷ "ⵉⵎⴰⵏⵉ", ⴷⴰⵢⵎⵉ ⵙ-ⵜⵡⴰⵜⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ.
Lu: 51 fois
banner-aps