Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵓⵔ ⴷ-ⴼⴼⵉⵖⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵍⴽⴰⵖⴹ
lundi, 25 décembre 2017 13:32

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵓⵔ ⴷ-ⴼⴼⵉⵖⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵍⴽⴰⵖⴹ

ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ – ⴹⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵓⵔ ⴷ-ⴼⴼⵉⵖⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴷⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ « ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵍⴽⴰⵖⴹ » ⴷⴳ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ », ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵟⵖⵎⵙⴰ ⵟⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵖⵎⵉⵙⵏ.
 
« ⵟⴰⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⵜⵜⴰⵜ ⴷⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⴹⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ! ⵎⵏⵖⵉⵔ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⴰⴱ ⴷ ⵀⵓⵔⵉⵣⵓⵏ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵍⴽⴰⵖⴹ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰⴽⴼⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵢⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⵏⵏⵙ, ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵖⵔ-ⵙⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵓⵔ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴽⵉⵙⵙⵉⵎⴰ ⴹⵉⴰⴳⴰⵏⴰ, ⵉⵖⴼ ⵏ ⵡⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⴰ ⵟⵔⵉⴱⵓⵏ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵟⵖⵎⵙⴰ ⵟⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵓⵖⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵣⵡⴰⵍ, « ⵛⵀⴰⴰⴱ » ⴷ « ⵀⵓⵔⵉⵣⵓⵏ », ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⴼⴼⵖⵏ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⵓⵓⵙⵙⴰ ⵙⴰⵎⴱⴰ ⵙⵢ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⵎⵙⴳⵔⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴷⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⵍⵏⵜ ⵢⴰⴳⵉ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴱⴷⵔ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵟⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴹⴱⴱⵔⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵓⵔⴰⵏ ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⴱⴷⵍ ⴰⵣⵉⵣ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⴰⵡⵕⴰⵏ.
Lu: 54 fois
banner-aps