Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ: 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵃⴱⵓⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ
lundi, 25 décembre 2017 11:31

ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ: 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵃⴱⵓⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ

ⵔⵔⴱⴰⵟ– ⵟⵙⵙⵓⴼⴼⵖ-ⴷ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴰⵍⴰ (ⵎⵕⵕⵓⴽ), ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴰⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⵙ ⵢⵉⴱⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵃⴱⵓⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵜ-ⵙⵙⴰⵥⵔⵏ ⵙ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ (ⵙⵒⵙ).
 
ⵟⴰⵥⵉⵔⵜ-ⴰ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵟⵇ-ⴷ ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵢⵉⴱⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵙⵙⴰⵥⵔⵏⵜ ⴰⵢⴰ.
 
ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉ-ⴷ ⵙⴳ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 2011 ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵅⵚⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⴷ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵥⴰⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ-ⵏⵏⵙ 3 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ.
 
ⴹⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ, ⵢⵏⴽⵕ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵎⵖⵔⵙ 2017 ⴰⴽⴽ ⵜⵜⵀⵎⴰⵜ ⴰⵢⵢⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵀⵎ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⵙ ⵜⵄⴷⴷⴰⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵜⵜⴱ ⵎⵉ ⵜ-ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵡⴰⵎⴱⵔ 2010 ⴷⴳ ⵡⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ, ⴷ ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⴳⴰⵔ 8 ⴷ 12 ⵡⴰⵎⴱⵔ 2010 ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏⵉⴹⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ-ⴰ.
 
 
 
ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2013, ⵜⴰⵥⵉⵔⵜ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵜⴱⵟⵍ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵜⴰⵥⵉⵔⵜ-ⴰ ⵙ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵡⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2016, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⴱⵟⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵥⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵟⵇⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ. ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ-ⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⵉⵄⴰⵡⴷⵏ ⵜⵏⵟⵇ-ⴷ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵄⴰⵡⴷ ⵜⵏⵟⵇ-ⴷ ⵙ ⵜⴰⵥⵉⵔⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵟⵇ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⵏⵉⴹⵏ.
 
 
 
ⵟⴰⵏⴼⵔⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵜⵏⵟⵇ ⵙ ⵜⴰⵥⵉⵔⵜ-ⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵍ ⴰⵢⵓⵓⴱⵉ ⵉⵖⴰⴱ ⵙⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵊⴱⴷ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵢⵓ 2017, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵉⴱⴰⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵢⴷⴷⴰ.
Lu: 56 fois
banner-aps