Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:04

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷⴳ ⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵓⵍⴰⵛ ⴼⴰⵛⴰⵍ, ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ
dimanche, 24 décembre 2017 19:58

ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷⴳ ⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵓⵍⴰⵛ ⴼⴰⵛⴰⵍ, ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵃⵉⵔⴰⴽ ⵏ ⵃⵓⵙⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵟⵟⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵎⵔⵔⵓⴽ ⴽⵔⴰ ⵢⴽⴽⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⴰ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵛⵖⵖⴱ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵔⵡ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷ ⵜⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⵖ ⴱⵔⵔⴰ.
 
ⵢⵏⴱⵛ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ, ⴷⴳ ⵜⵓⴱⵔ 2016, ⵏ ⵎⵓⵓⵀⵛⵉⵏ ⴼⵉⴽⵔⵉ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⵜⵙⴼⵍⵇⵊ-ⵉⵜ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⵉⵍⵇⴹⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⵎⵉ ⵢⴽⴽⵔ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴽⴽⵙ ⵜⴰⴽⴰⵊⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⴰⵙ-ⵜⴽⴽⵙ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⴰⵇⴱⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⵄⵟⵟⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵟⵟⵔⴹⵇ-ⴷ, ⵢⵓⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵣⵉⴼ ⵜⵓⴷⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵖⵜ ⵉ ⵢⵄⵣⵍ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ.
 
ⵙⴳ ⴷ-ⵙⵏⵣⵡⵉⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵇⴰⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵃⵉⵔⴰⴽ, ⵏⴰⵛⵔ ⵥⴰⴼⵣⴰⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵎⴰⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⵥⵎⴽ. ⵟⵓⵟⵟⴼⴰ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ, ⵢⵙⴽⵔ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴷⴰⴷ ⵢⵖⴹⵎ ⵔⴼⴼⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ.
Lu: 59 fois
banner-aps