Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⵅⵟⵟⵉ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ’’ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ’’ (ⵒⵢⵓⵏⴳⵢⴰⵏⴳ)
dimanche, 24 décembre 2017 12:57

ⴰⵅⵟⵟⵉ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ’’ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ’’ (ⵒⵢⵓⵏⴳⵢⴰⵏⴳ)

ⵙⵉⵢⵓⵍ – ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴷⴷⵉⴱⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⴷⵖⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ-ⵉⵙ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ’’ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ’’.
 
‘’ⵓⵔ ⵇⴱⴱⵍ ⵙⴳ ⵍⵙⴰⵙ ⵉⵡⴷⴷⵉⴱⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ (...) ⵏⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⴰⵃⵇⴰⵔ ⵓⴽⵔⵉⴹ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ-ⵏⵏⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⴷⵔⵎⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵏⵣⵡⵉ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴽⵛⵏⴰ.
 
ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵢⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉⵡⴷⴷⵉⴱⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ, ⵎⴳⴰⵍ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵏⵎⵣⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ, ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵖⵔ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ.
Lu: 23 fois
banner-aps