Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:01

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ: ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ
vendredi, 15 décembre 2017 19:37

ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ: ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ

ⵍⵇⵓⴹⵙ ⵢⵟⵟⵡⴰⵟⵟⴼⵏ – ⴹ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰⴳⵉ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵏ.
ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ (3.000) ⵉⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵎⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵍ-ⴽⵀⴰⵍⵉⵍ, ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⴹⵕⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⵉⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵢⵉⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵢⵙⵅⴷⵎⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵍⴰⴽⵕⵉⵎⵓⵊⴰⵏ.
 
ⵟⵉⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴷ ⴷ-ⵢⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⴱⵉⵜⵀⵍⴰⵀⵎ, ⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵎⵢⵡⵡⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵓⵎⴰⵍⴰⵙ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵃⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ.
 
ⵉⴱⵔⵃ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⴷⵓǧⴰⵎⴱⵕ, ⵕⵕⴰⵢ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵎⵅⴰⵚⵎ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴷⵉ ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ.
 
ⴽⵓⵥ ⵉⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵜⵜⵡⵏⵖⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⴷ ⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵎⵃⵕⵚⴰⵏⴻⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ.
Lu: 21 fois
banner-aps