Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵡⵙⵙⵔⴷ
jeudi, 07 décembre 2017 19:42

ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵡⵙⵙⵔⴷ

ⴰⵡⵙⵙⵔⴹ (ⴰⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ)– ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵥⵡⵡⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ (ⵓⵊⵙⴰⵔⵉⵓ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵡⴳⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵡⵙⵙⵔⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ « ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵍⴱⵖⵉ ⵉ ⵓⵃⵜⵜⵎ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵡⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ».
 
ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1.000 ⵏ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 300 ⵏ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵎⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵡⵉⵔ-ⴰ ⵏ 3 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ ⵙⵉⴷ ⴰⵀⵎⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴳⴰⵔ 8 ⴷ 10 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ.
 
ⴰⴷ ⵃⴷⵕⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵖⵍⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ, ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴷ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵊⵙⴰⵔⵉⵓ, ⵥⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⵉⴷ ⴰⵀⵎⴷ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵡⵉⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵢⴷⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴷⴳ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵟⴷⵓⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ.
 
ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵥⵡⵡⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ, ⵜⵏⵏⵓⵍⴼⴰ-ⴷ ⴷⴳ 1984 ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ.
Lu: 19 fois
banner-aps