Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ: ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ
jeudi, 07 décembre 2017 10:39

ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ: ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ

ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ) – ⴰⴷ ⵢⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⵜⵄⵕⴼ ⴰⵢⵏⴷⵉⵙ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ.
 
ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⵡⵍ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵙ 3:00 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ (ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⴳⵔⵏⵡⵉⵛⵀ) ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ.
 
ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏⵜ-ⵜⵜ-ⵉⴷ 8 ⵙⴳ 15 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ 4 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ – ⵙⵙⵡⵉⴷ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ- ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵟⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ –ⴱⵓⵍⵉⴹⵢⴰ ⴷ ⵓⵔⵓⴳⵓⴰⵢ- ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ – ⵎⴰⵚⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ.
 
ⵙⵙⵓⵜⵔⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵏⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵉⵓ ⴳⵓⵜⵔⵔⵙ. ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⵢⵏⴷⵉⵙⵏ. ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⵓⵔ ⵢⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴼⵔⵓ ⵡⴰⵔ « ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ » ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ,  ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ. « ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵉⴹⵏ ⵎⵏⵖⵉⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ » ⴰⵢⴷⴳ « ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴱⵓⵍⵉⴹⵉ ⵖⵔ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵙⴰⵛⵀⴰ ⵙⵓⵍⵉⵣ, ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵢⴷⴷⴰ « ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ».
 
ⴹⴳ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⵜⵉⵙ 2334 ⴰⵢ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 2016, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵙⵜⵄⵕⵉⴼ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1967, ⵓⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴱⴷⴷⵍ-ⴰ ⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⵏ ⵙ ⵡⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ.
Lu: 14 fois
banner-aps