Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴼⵔⵓ ⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ
mercredi, 06 décembre 2017 20:03

ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴼⵔⵓ ⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ

ⵍⵇⵓⴹⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ – ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴼⵔⵓ ⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ, ⵏⵉⵛⴽⵓⵍⴰⵢ ⵎⵍⴰⴷⵏⵓⴹ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⵡⵊⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ « ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ » ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ.
 
ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ « ⵉⴷⵉⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴷⴳ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵍⴰⴷⵏⵓⴹ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ.
 
ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵉⵓ ⴳⵓⵜⵔⵔⵙ « ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵓⵍⴰ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⴷⵔ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵏⵜⵜⴳ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⵍⴰⴷⵏⵓⴹ.
 
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵏⵉ ⵕⵕⴰⵢ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ.
 
« ⵥⵔⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵍⵇⵓⴷⵙ. ⴰⵣⴽⴽⴰ [ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ], ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵜⴰⵙⵖⵔⵓⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵙⴰⵔⴰⵀ ⵙⴰⵏⴷⵔⵙ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵜ, ⵉⵅⴱⴱⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵏⵏⵢⵢⴰ-ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⵙⴳⵉǧǧ ⵜⴰⵎⴰⵀⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ » ⵖⵔ ⵍⵇⵓⴷⵙ.
 
ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵔǧⵉⵏ ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ (ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⴷⴳ 1967) ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵥⴰⵢⵔ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴼⵔⵓ ⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ.
Lu: 11 fois
banner-aps